Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Bogby8870”

§1 Navn

Foreningens navn er “Bogby8870”

§2 Hjemsted

Hjemstedet er Randers kommune

§3 Formål

Bogen og det skrevne ord har gennem tiderne spillet en vigtig rolle i samfundet. Set i lyset af den digitale udvikling er denne kulturarv under pres – enorme mængder af bøger ender på lossepladsen. Det er derfor foreningens formål:

A) at sætte fokus på og være med til at opsamle, bevare og videreformidle den trykte bog i bred offentlighed. Formidlingen foregår ved indsamling, sortering og videresalg til overkommelige priser.

B) at skabe en BOGBY i Randers Kommune og drive Bogby-Butikker for de indkomne midler.

C) at sætte fokus på det talte ord gennem arrangementer med et bredspektret emnevalg.

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner og foreninger.

 §5. Foreningen

ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges for en
2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger den indbyrdes opgavefordeling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog således at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møder.

 §6. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der omfatter: 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af
kontingent.

4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen og offentliggøres umiddelbart efter over for medlemmerne via mail.

5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Valg af 1 suppleant.

 6. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller et flertal af foreningens medlemmer og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

§7 Regnskab og budget

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december

Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen og revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.

Bestyrelsen udarbejder et budget før der endeligt disponeres i forbindelse med kommende aktiviteter.

Udbetaling af foreningens midler anvises af foreningens kasserer.

§8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Udbetaling af foreningens midler anvises af kasserer.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves hertil et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§10 Ophør

Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en ekstraordinær generalforsamling, og der kræves hertil et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens ophør overgår evt. aktiver til kulturelle formål i Kronjylland.